Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

Try it

import { createEvent, createEffect, createStore, createApi, sample } from "effector";
import { useList, useUnit } from "effector-react";

const submitForm = createEvent();
const addMessage = createEvent();
const changeFieldType = createEvent();

const showTooltipFx = createEffect(() => new Promise((rs) => setTimeout(rs, 1500)));

const saveFormFx = createEffect((data) => {
 localStorage.setItem("form_state/2", JSON.stringify(data, null, 2));
});
const loadFormFx = createEffect(() => {
 return JSON.parse(localStorage.getItem("form_state/2"));
});

const $fieldType = createStore("text");
const $message = createStore("done");
const $mainForm = createStore({});
const $types = createStore({
 username: "text",
 email: "text",
 password: "text",
});

const $fields = $types.map((state) => Object.keys(state));

$message.on(addMessage, (_, message) => message);

$mainForm.on(loadFormFx.doneData, (form, result) => {
 let changed = false;

 form = { ...form };
 for (const key in result) {
  const { value } = result[key];
  if (value == null) continue;
  if (form[key] === value) continue;
  changed = true;
  form[key] = value;
 }
 if (!changed) return;

 return form;
});

const mainFormApi = createApi($mainForm, {
 upsertField(form, name) {
  if (name in form) return;

  return { ...form, [name]: "" };
 },
 changeField(form, [name, value]) {
  if (form[name] === value) return;

  return { ...form, [name]: value };
 },
 addField(form, [name, value = ""]) {
  if (form[name] === value) return;

  return { ...form, [name]: value };
 },
 deleteField(form, name) {
  if (!(name in form)) return;
  form = { ...form };
  delete form[name];

  return form;
 },
});

$types.on(mainFormApi.addField, (state, [name, value, type]) => {
 if (state[name] === type) return;

 return { ...state, [name]: value };
});
$types.on(mainFormApi.deleteField, (state, name) => {
 if (!(name in state)) return;
 state = { ...state };
 delete state[name];

 return state;
});
$types.on(loadFormFx.doneData, (state, result) => {
 let changed = false;

 state = { ...state };
 for (const key in result) {
  const { type } = result[key];

  if (type == null) continue;
  if (state[key] === type) continue;
  changed = true;
  state[key] = type;
 }
 if (!changed) return;

 return state;
});

const changeFieldInput = mainFormApi.changeField.prepend((e) => [
 e.currentTarget.name,
 e.currentTarget.type === "checkbox" ? e.currentTarget.checked : e.currentTarget.value,
]);

const submitField = mainFormApi.addField.prepend((e) => [
 e.currentTarget.fieldname.value,
 e.currentTarget.fieldtype.value === "checkbox"
  ? e.currentTarget.fieldvalue.checked
  : e.currentTarget.fieldvalue.value,
 e.currentTarget.fieldtype.value,
]);

const submitRemoveField = mainFormApi.deleteField.prepend((e) => e.currentTarget.field.value);

$fieldType.on(changeFieldType, (_, e) => e.currentTarget.value);
$fieldType.reset(submitField);

submitForm.watch((e) => {
 e.preventDefault();
});
submitField.watch((e) => {
 e.preventDefault();
 e.currentTarget.reset();
});
submitRemoveField.watch((e) => {
 e.preventDefault();
});

sample({
 clock: [submitForm, submitField, submitRemoveField],
 source: { values: $mainForm, types: $types },
 target: saveFormFx,
 fn({ values, types }) {
  const form = {};

  for (const [key, value] of Object.entries(values)) {
   form[key] = {
    value,
    type: types[key],
   };
  }

  return form;
 },
});

sample({
 clock: addMessage,
 target: showTooltipFx,
});
sample({
 clock: submitField,
 fn: () => "added",
 target: addMessage,
});
sample({
 clock: submitRemoveField,
 fn: () => "removed",
 target: addMessage,
});
sample({
 clock: submitForm,
 fn: () => "saved",
 target: addMessage,
});

loadFormFx.finally.watch(() => {
 ReactDOM.render(<App />, document.getElementById("root"));
});

function useFormField(name) {
 const type = useStoreMap({
  store: $types,
  keys: [name],
  fn(state, [field]) {
   if (field in state) return state[field];

   return "text";
  },
 });
 const value = useStoreMap({
  store: $mainForm,
  keys: [name],
  fn(state, [field]) {
   if (field in state) return state[field];

   return "";
  },
 });
 mainFormApi.upsertField(name);

 return [value, type];
}

function Form() {
 const pending = useUnit(saveFormFx.pending);

 return (
  <form onSubmit={submitForm} data-form autocomplete="off">
   <header>
    <h4>Form</h4>
   </header>
   {useList($fields, (name) => (
    <InputField name={name} />
   ))}

   <input type="submit" value="save form" disabled={pending} />
  </form>
 );
}

function InputField({ name }) {
 const [value, type] = useFormField(name);
 let input = null;

 switch (type) {
  case "checkbox":
   input = (
    <input
     id={name}
     name={name}
     value={name}
     checked={value}
     onChange={changeFieldInput}
     type="checkbox"
    />
   );
   break;
  case "text":
  default:
   input = <input id={name} name={name} value={value} onChange={changeFieldInput} type="text" />;
 }

 return (
  <>
   <label htmlFor={name} style={{ display: "block" }}>
    <strong>{name}</strong>
   </label>
   {input}
  </>
 );
}

function FieldForm() {
 const currentFieldType = useUnit($fieldType);
 const fieldValue =
  currentFieldType === "checkbox" ? (
   <input id="fieldvalue" name="fieldvalue" type="checkbox" />
  ) : (
   <input id="fieldvalue" name="fieldvalue" type="text" defaultValue="" />
  );

 return (
  <form onSubmit={submitField} autocomplete="off" data-form>
   <header>
    <h4>Insert new field</h4>
   </header>
   <label htmlFor="fieldname">
    <strong>name</strong>
   </label>
   <input id="fieldname" name="fieldname" type="text" required defaultValue="" />
   <label htmlFor="fieldvalue">
    <strong>value</strong>
   </label>
   {fieldValue}
   <label htmlFor="fieldtype">
    <strong>type</strong>
   </label>
   <select id="fieldtype" name="fieldtype" onChange={changeFieldType}>
    <option value="text">text</option>
    <option value="checkbox">checkbox</option>
   </select>
   <input type="submit" value="insert" />
  </form>
 );
}

function RemoveFieldForm() {
 return (
  <form onSubmit={submitRemoveField} data-form>
   <header>
    <h4>Remove field</h4>
   </header>
   <label htmlFor="field">
    <strong>name</strong>
   </label>
   <select id="field" name="field" required>
    {useList($fields, (name) => (
     <option value={name}>{name}</option>
    ))}
   </select>
   <input type="submit" value="remove" />
  </form>
 );
}

const Tooltip = () => {
 const [visible, text] = useUnit([showTooltipFx.pending, $message]);

 return <span data-tooltip={text} data-visible={visible} />;
};

const App = () => (
 <>
  <Tooltip />
  <div id="app">
   <Form />
   <FieldForm />
   <RemoveFieldForm />
  </div>
 </>
);

await loadFormFx();

css`
 [data-tooltip]:before {
  display: block;
  background: white;
  width: min-content;
  content: attr(data-tooltip);
  position: sticky;
  top: 0;
  left: 50%;
  color: darkgreen;
  font-family: sans-serif;
  font-weight: 800;
  font-size: 20px;
  padding: 5px 5px;
  transition: transform 100ms ease-out;
 }

 [data-tooltip][data-visible="true"]:before {
  transform: translate(0px, 0.5em);
 }

 [data-tooltip][data-visible="false"]:before {
  transform: translate(0px, -2em);
 }

 [data-form] {
  display: contents;
 }

 [data-form] > header {
  grid-column: 1 / span 2;
 }

 [data-form] > header > h4 {
  margin-block-end: 0;
 }

 [data-form] label {
  grid-column: 1;
  justify-self: end;
 }

 [data-form] input:not([type="submit"]),
 [data-form] select {
  grid-column: 2;
 }

 [data-form] input[type="submit"] {
  grid-column: 2;
  justify-self: end;
  width: fit-content;
 }

 #app {
  width: min-content;
  display: grid;
  grid-column-gap: 5px;
  grid-row-gap: 8px;
  grid-template-columns: repeat(2, 3fr);
 }
`;

function css(tags, ...attrs) {
 const value = style(tags, ...attrs);
 const node = document.createElement("style");
 node.id = "insertedStyle";
 node.appendChild(document.createTextNode(value));
 const sheet = document.getElementById("insertedStyle");

 if (sheet) {
  sheet.disabled = true;
  sheet.parentNode.removeChild(sheet);
 }
 document.head.appendChild(node);

 function style(tags, ...attrs) {
  if (tags.length === 0) return "";
  let result = " " + tags[0];

  for (let i = 0; i < attrs.length; i++) {
   result += attrs[i];
   result += tags[i + 1];
  }

  return result;
 }
}
Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar