Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

import { useUnit } from "effector-solid";

Binds effector stores to the Solid reactivity system or, in the case of events/effects – binds to current scope to use in dom event handlers. Only effector-solid/scope version works this way, useUnit of effector-solid is no-op for events and does not require Provider with scope.

Methods

useUnit(unit)

Arguments

useUnit(event: EventCallable<T>): (payload: T) => T;
useUnit(effect: Effect<Params, Done, any>): (payload: Params) => Promise<Done>;

Arguments

 1. unit (EventCallable<T> or Effect<Params, Done, Fail>): Event or effect which will be bound to current scope.

Returns

(Function): Function to pass to event handlers. Will trigger the given unit in the current scope.

Example

A basic Solid component using useUnit with events and stores.

import { render } from "solid-js/web";
import { createEvent, createStore, fork } from "effector";
import { useUnit, Provider } from "effector-solid";

const incremented = createEvent();
const $count = createStore(0);

$count.on(incremented, (count) => count + 1);

const App = () => {
 const [count, handleIncrement] = useUnit([$count, incremented]);

 return (
  <>
   <p>Count: {count()}</p>
   <button onClick={() => handleIncrement()}>Increment</button>
  </>
 );
};

const scope = fork();

render(
 () => (
  <Provider value={scope}>
   <App />
  </Provider>
 ),
 document.getElementById("root"),
);

useUnit(store)

Formulae

useUnit($store: Store<State>): Accessor<State>;

Arguments

 1. $store effector (Store).

Returns

(Accessor<State>) which will subscribe to store state.

Example

import { createStore, createApi } from "effector";
import { useUnit } from "effector-solid";

const $counter = createStore(0);

const { incremented, decremented } = createApi($counter, {
 incremented: (count) => count + 1,
 decremented: (count) => count - 1,
});

const App = () => {
 const counter = useUnit($counter);
 const [handleIncrement, handleDecrement] = useUnit([incremented, decremented]);

 return (
  <div>
   {counter()}
   <button onClick={incremented}>Increment</button>
   <button onClick={decremented}>Decrement</button>
  </div>
 );
};

useUnit(shape)

Formulae

useUnit({ a: Store<A>, b: Event<B>, ... }): { a: Accessor<A>, b: (payload: B) => B; ... }

useUnit([Store<A>, Event<B>, ... ]): [Accessor<A>, (payload: B) => B, ... ]

Arguments

 1. shape Object or array of (EventCallable, Effect, or Store): Events, or effects, or stores as accessors which will be bound to the current scope.

Returns

(Object or Array):

 • If EventCallable or Effect: functions with the same names or keys as argument to pass to event handlers. Will trigger given unit in current scope Note: events or effects will be bound only if useUnit is imported from effector-solid/scope.
 • If Store: accessor signals which will subscribe to the store state.

Examples

import { render } from "solid-js/web";
import { createStore, createEvent, fork } from "effector";
import { useUnit, Provider } from "effector-solid/scope";

const incremented = createEvent();
const decremented = createEvent();

const $count = createStore(0)
 .on(incremented, (count) => count + 1)
 .on(decremented, (count) => count - 1);

const App = () => {
 const count = useUnit($count);
 const on = useUnit({ incremented, decremented });
 // or
 const [a, b] = useUnit([incremented, decremented]);

 return (
  <>
   <p>Count: {count()}</p>
   <button onClick={() => on.incremented()}>Increment</button>
   <button onClick={() => on.decremented()}>Decrement</button>
  </>
 );
};

const scope = fork();

render(
 () => (
  <Provider value={scope}>
   <App />
  </Provider>
 ),
 document.getElementById("root"),
);
Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar