Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

A slot is a place in a component where you can insert any unknown component. It’s a well-known abstraction used by frameworks such as Vue.js and Svelte.

Slots aren’t present in the React. With React, you can achieve this goal using props or React.Context. In large projects, this is not convenient, because it generates “props hell” or smears the logic.

Using React with effector, we can achieve slot goals without the problems described above.

Open ReplIt

import { createApi, createStore, createEvent, sample, split } from "effector";
import { useStoreMap } from "effector-react";
import React from "react";

import type { ReactElement, PropsWithChildren } from "react";

type Component<S> = (props: PropsWithChildren<S>) => ReactElement | null;
type Store<S> = {
 readonly component: Component<S>;
};

function createSlotFactory<Id>({ slots }: { readonly slots: Record<string, Id> }) {
 const api = {
  remove: createEvent<{ readonly id: Id }>(),
  set: createEvent<{ readonly id: Id; readonly component: Component<any> }>(),
 };

 function createSlot<P>({ id }: { readonly id: Id }) {
  const defaultToStore: Store<P> = {
   component: () => null,
  };
  const $slot = createStore<Store<P>>(defaultToStore);
  const slotApi = createApi($slot, {
   remove: (state) => ({ ...state, component: defaultToStore.component }),
   set: (state, payload: Component<P>) => ({ ...state, component: payload }),
  });
  const isSlotEventCalling = (payload: { readonly id: Id }) => payload.id === id;

  sample({
   clock: api.remove,
   filter: isSlotEventCalling,
   target: slotApi.remove,
  });

  sample({
   clock: api.set,
   filter: isSlotEventCalling,
   fn: ({ component }) => component,
   target: slotApi.set,
  });

  function Slot(props: P = {} as P) {
   const Component = useStoreMap({
    store: $slot,
    fn: ({ component }) => component,
    keys: [],
   });

   return <Component {...props} />;
  }

  return {
   $slot,
  };
 }

 return {
  api,
  createSlot,
 };
}

const SLOTS = { FOO: "foo" } as const;

const { api, createSlot } = createSlotFactory({ slots: SLOTS });

const { Slot: FooSlot } = createSlot({ id: SLOTS.FOO });

const ComponentWithSlot = () => (
 <>
  <h1>Hello, Slots!</h1>
  <FooSlot />
 </>
);

const updateFeatures = createEvent<string>("");
const $featureToggle = createStore<string>("");

const MyAwesomeFeature = () => <p>Look at my horse</p>;
const VeryAwesomeFeature = () => <p>My horse is amaizing</p>;

$featureToggle.on(updateFeatures, (_, feature) => feature);

split({
 source: $featureToggle,
 match: {
  awesome: (data) => data === "awesome",
  veryAwesome: (data) => data === "veryAwesome",
  hideAll: (data) => data === "hideAll",
 },
 cases: {
  awesome: api.set.prepend(() => ({
   id: SLOTS.FOO,
   component: MyAwesomeFeature,
  })),
  veryAwesome: api.set.prepend(() => ({
   id: SLOTS.FOO,
   component: VeryAwesomeFeature,
  })),
  hideAll: api.remove.prepend(() => ({ id: SLOTS.FOO })),
 },
});

// updateFeatures('awesome'); // render MyAwesomeFeature in slot
// updateFeatures('veryAwesome'); // render VeryAwesomeFeature in slot
// updateFeatures('hideAll'); // render nothing in slot
Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar